ตัวอย่างการบริการบรรณานุกรมของบทความอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลผลงาน

  293      189     
 
Creative Commons License
ตัวอย่างการบริการบรรณานุกรมของบทความอิเล็กทรอนิกส์ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ตัวอย่างการบริการบรรณานุกรมของบทความอิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบาย :  ตัวอย่างการบริการบรรณานุกรมของบทความอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้, การอ้างอิง, APA, Bibliography, User Interface, บรรณานุกรม, MLA, Chicago Citation Style, รายการอ้างอิง, UI, Reference, Citaiton
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ