การนับจังหวะเบื้องต้น 1

ข้อมูลผลงาน

  3,122      449     
 
Creative Commons License
การนับจังหวะเบื้องต้น 1 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การนับจังหวะเบื้องต้น 1
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เมธัส ธรรมลงกรต
คำสำคัญ :   จังหวะ, การฝึกเปียโน, การเล่นเปียโน, ดนตรี, เปียโน, การนับจังหวะ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (60.38 MB)