วิดีทัศน์ ความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

ข้อมูลผลงาน

  131      102     
 
Creative Commons License
วิดีทัศน์ ความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วิดีทัศน์ ความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา
คำอธิบาย :  วิดีทัศน์ ความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา แบบมีภาษามือแสดง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานศาลปกครอง
คำสำคัญ :   กฎหมายเพื่อประชาชน, กฏหมาย, ศาล, ศาลปกครอง, ภาษามือ, คดีปกครอง, ภารกิจศาลปกครอง, ความเป็นธรรม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, Resource Review, Flash Clip