แผนที่ความคิด (Mind map) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ (ภาพรวม)

ข้อมูลผลงาน

  658      320     
 
Creative Commons License
แผนที่ความคิด (Mind map) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ (ภาพรวม) is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แผนที่ความคิด (Mind map) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ (ภาพรวม)
คำอธิบาย :  เป็นแผนที่ความคิดเพื่ออธิบายภาพรวมของสื่อชุด การขยายพันธุ์พืช ตอน การเพาะเมล็ด ในส่วนของภาพรวมการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  รุจี ลี้เจริญ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี
คำสำคัญ :   เกษตรกรรม, mind map, การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์, แผนที่ความคิด, การเพาะเมล็ด, การขยายพันธุ์พืช
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (21.68 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (145.60 KB)