ข้าวแกงกะหรี่เนื้อ

ข้อมูลผลงาน

  268      229     
 
Creative Commons License
ข้าวแกงกะหรี่เนื้อ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ข้าวแกงกะหรี่เนื้อ
คำอธิบาย :  ข้าวแกงกะหรี่เนื้อ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   แกงกะหรี่เนื้อ, ข้าว, อาหาร, อาหารญี่ปุ่น
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ