ภาพวาดเทศกาลเขาประทับช้างเทรล จอมบึงมาราธอน จ.ราชบุรี

ข้อมูลผลงาน

  55      48     
 
Creative Commons License
ภาพวาดเทศกาลเขาประทับช้างเทรล จอมบึงมาราธอน จ.ราชบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาพวาดเทศกาลเขาประทับช้างเทรล จอมบึงมาราธอน จ.ราชบุรี
คำอธิบาย :  ภาพวาดเทศกาลเขาประทับช้างเทรล จอมบึงมาราธอน จ.ราชบุรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
คำสำคัญ :   เทศกาลเขาประทับช้างเทรล, ภาพลายเส้น, ภาพประกอบการสอน, จ.ราชบุรี, ภาพวาด, จอมบึงมาราธอน, สื่อเรียนรู้
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (495.13 KB)