หน้าเว็บไซต์คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

ข้อมูลผลงาน

  363      287     
 
Creative Commons License
หน้าเว็บไซต์คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หน้าเว็บไซต์คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
คำอธิบาย :  หน้าเว็บไซต์คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดที่กำหนดความกว้างของจอภาพไว้ที่ 1336 x 768 พิกเซล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
คำสำคัญ :   ความกว้างของจอภาพ, Web Development, เว็บไซต์, หน้าเว็บไซต์, เทคนิคการออกแบบเว็บ, Screen Width, Web, Web site, Responsive Web, การออกแบบเว็บไซต์, Web Design
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.61 MB)