ระบบ OER รูปแสดงการนำเข้าทรัพยากรการศึกษารายชิ้น – แบบกลุ่ม

ข้อมูลผลงาน

  296      244     
 
Creative Commons License
ระบบ OER รูปแสดงการนำเข้าทรัพยากรการศึกษารายชิ้น – แบบกลุ่ม is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ระบบ OER รูปแสดงการนำเข้าทรัพยากรการศึกษารายชิ้น – แบบกลุ่ม
คำอธิบาย :  ระบบ OER รูปแสดงการนำเข้าทรัพยากรการศึกษารายชิ้น – แบบกลุ่ม หน่วยงานนำทรัพยากรการศึกษาที่คัดเลือกนำเข้าระบบ โดยสามารถนำเข้าทั้งแบบรายชิ้น แบบกลุ่ม การนำเข้าด้วยเทคนิค Harvester ผ่าน OAI-PMH และการนำเข้าแบบ Offline ผ่านแฟ้มฟอร์แมต CSV โดยทรัพยากรที่นำเข้าต้องผ่านการตรวจประเมินและอนุมัติเผยแพร่โดยผู้เชี่ยวชาญที่กำหนดโดยหน่วยงาน หรือผู้ดูแลระบบ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
คำสำคัญ :   การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้, การนำเข้าข้อมูล, ระบบ OER, การออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ