ระบบ OER รูปแสดงการลงรายการทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

ข้อมูลผลงาน

  394      254     
 
Creative Commons License
ระบบ OER รูปแสดงการลงรายการทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ระบบ OER รูปแสดงการลงรายการทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
คำอธิบาย :  ระบบ OER รูปแสดงการลงรายการทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
คำสำคัญ :   การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้, การนำเข้าข้อมูล, ระบบ OER, Cataloging, การลงรายการ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ