ระบบ OER ระบบรองรับการกรองสื่อตามประเภท ช่วงชั้น สาขาวิชา

ข้อมูลผลงาน

  278      280     
 
Creative Commons License
ระบบ OER ระบบรองรับการกรองสื่อตามประเภท ช่วงชั้น สาขาวิชา is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ระบบ OER ระบบรองรับการกรองสื่อตามประเภท ช่วงชั้น สาขาวิชา
คำอธิบาย :  ระบบ OER ระบบรองรับการกรองสื่อตามประเภท ช่วงชั้น สาขาวิชา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
คำสำคัญ :   ระบบ OER, การสืบค้นข้อมูล, การเพิ่มมูลค่า, การค้นคืน, การกรองผลลัพธ์การสืบค้น, การเพิ่มมูลค่าของเว็บ, การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้, การค้นหาข้อมูล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ