แนวปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (ฉบับผู้ใช้งาน)

ข้อมูลผลงาน

  747      328     
 
Creative Commons License
แนวปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (ฉบับผู้ใช้งาน) is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แนวปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (ฉบับผู้ใช้งาน)
คำอธิบาย :  แนวปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (ฉบับผู้ใช้งาน)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   การศึกษาแบบเปิด, Education, ทรัพยากรการศึกษา, Education Resources, Open Educational Resources, Open Education, สื่อการเรียนการสอน, OER, ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
URL :   http://www.thailibrary.in.th/2014/11/21/oer4user/
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ, ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.01 MB)