กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  18,192
  674

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การแสดงลิเกทรงเครื่อง #8 ส่วนที่ 2
คำอธิบาย :  การแสดงลิเกทรงเครื่อง เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พิพากษานางวันทอง ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2561
คำสำคัญ :   ลิเก, ขุนช้างขุนแผน, การแสดงพื้นบ้าน, พิพากษานางวันทอง, ลิเกทรงเครื่อง, การแสดง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   คณะกรณ์กัญจนรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม :   บ้านเครื่องคุณรัตน์, วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, กฤตมุข ธนรัช, พิชชาพร นนทกนก, ไอยเรศ งามแฉล้ม, วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, ศิริวรรณ อ่อนสัมกฤษณ์, นฤพนธ์ กลิ่นพยอม, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล