ภัทราวุธ จึงเจริญ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,114
  8,864

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ, อุโบสถ, สิม, อีสาน, วัดวังไฮ, บ้านวังไฮ, คำเตย, นครพนม, การสร้างสิม, โครงการก่อสร้างสิมพื้นบ้านอีสาน, แบบสถาปัตยกรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ภัทราวุธ จึงเจริญ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
11 แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ 95 67
12 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 89 68
13 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 103 70
14 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 74 70
15 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 90 70
16 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 99 72
17 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 122 72
18 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 84 74
19 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 126 75
20 แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ 127 76