รหัสต่างๆ สำหรับใช้ประกอบการพัฒนาระบบงาน

ข้อมูลผลงาน

  304      572     
 
Creative Commons License
รหัสต่างๆ สำหรับใช้ประกอบการพัฒนาระบบงาน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  รหัสต่างๆ สำหรับใช้ประกอบการพัฒนาระบบงาน
คำอธิบาย :  รหัสต่างๆ สำหรับใช้ประกอบการพัฒนาระบบงาน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :  
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, Unit of Study, อ้างอิง

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.65 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง