แผนภาพการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

ข้อมูลผลงาน

  432      262     
 
Creative Commons License
แผนภาพการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แผนภาพการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
คำอธิบาย :  แผนภาพการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   การบริการทรัพยากรสารสนเทศ, การบริการห้องสมุด
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (469.32 KB)