แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของซอฟต์แวร์ทางเลือก

ข้อมูลผลงาน

  264      195     
 
Creative Commons License
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของซอฟต์แวร์ทางเลือก is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของซอฟต์แวร์ทางเลือก
คำอธิบาย :  แผนภาพการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   Open Source Software, Software, ซอฟต์แวร์ทางเลือก, ซอฟต์แวร์ฟรี, ฟรีแวร์, Alternative Software, แผนภาพ, Freeware, โปรแกรมเปิดเผยรหัส
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (513.99 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง