ชาวพุทธใส่บาตรแด่พระสงฆ์ทุกเช้า

ข้อมูลผลงาน

  588      577     
 
Creative Commons License
ชาวพุทธใส่บาตรแด่พระสงฆ์ทุกเช้า is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ชาวพุทธใส่บาตรแด่พระสงฆ์ทุกเช้า
คำอธิบาย :  ชาวพุทธใส่บาตรแด่พระสงฆ์ทุกเช้า ภาพพิมพ์ลายเส้นจากหนังสือพุทธจริยา แต่งโดยพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์) เมื่อ ร.ศ.120 (พ.ศ.2445)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ห้องสมุดต้นฉบับ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   แพ ตาละลักษณ์, พระยาปริยัติธรรมธาดา, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
คำสำคัญ :   ศาสนาพุทธ, พระสงฆ์, ร.ศ.120, พุทธศาสนา, ภาพพิมพ์, พระยาปริยัติธรรมธาดา, การตักบาตร, หนังสือพุทธจริยา, แพ ตาละลักษณ์, พิธีกรรมทางศาสนา, ภาพพิมพ์ลายเส้น, ตักบาตร
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ