ห้องสมุดต้นฉบับ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4,830
  1,232

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  รถบรรทุกซุง ที่อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร พ.ศ.2506
คำอธิบาย :  รถบรรทุกซุง ที่อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร พ.ศ.2506
คำสำคัญ :   รถบรรทุก, รถบรรทุกซุง, ภาพเก่า, ภาพหายาก, อำเภอตะพานหิน, พิจิตร, พ.ศ. 2506, ห้องสมุดต้นฉบับ, ซุง, การตัดไม้
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
เจ้าของผลงานร่วม :   ห้องสมุดต้นฉบับ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ระดับชั้น :   ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล