ใบงาน การสมัครและใช้งานอีเมลของผู้ให้บริการ Hotmail.com

ข้อมูลผลงาน

  1,081      417     
 
Creative Commons License
ใบงาน การสมัครและใช้งานอีเมลของผู้ให้บริการ Hotmail.com is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ใบงาน การสมัครและใช้งานอีเมลของผู้ให้บริการ Hotmail.com
คำอธิบาย :  ใบงานการสมัครและใช้งานอีเมลของผู้ให้บริการ Hotmail.com
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   อินเทอร์เน็ต, Internet, การบริการอินเทอร์เน็ต, แบบฝึกปฏิบัติ, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, eMail, อีเมล, ใบงาน, Hotmail
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ใบงาน, กิจกรรม และ Labs, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (573.15 KB)