คำสั่งสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus

ข้อมูลผลงาน

  266      206     
 
Creative Commons License
คำสั่งสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คำสั่งสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus
คำอธิบาย :  คำสั่งสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   การสืบค้นผลงานวิชาการ, การสืบค้นข้อมูล, ฐานข้อมูลออนไลน์, Scopus, การสืบค้นบทความออนไลน์, Online Database
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, Full Course, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster, รูปภาพและการออกแบบ