ตัวอย่างผลลัพธ์จากความสามารถ Analyze search results ของฐานข้อมูลออนไลน์ Scopus

ข้อมูลผลงาน

  484      254     
 
Creative Commons License
ตัวอย่างผลลัพธ์จากความสามารถ Analyze search results ของฐานข้อมูลออนไลน์ Scopus is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ตัวอย่างผลลัพธ์จากความสามารถ Analyze search results ของฐานข้อมูลออนไลน์ Scopus
คำอธิบาย :  ตัวอย่างผลลัพธ์จากความสามารถ Analyze search results ของฐานข้อมูลออนไลน์ Scopus
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   การสืบค้นข้อมูล, Scopus, ฐานข้อมูลออนไลน์, การประมวลผลข้อมูล, Analyze, การวิเคราะห์ข้อมูล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ