การแทรกข้อความลงใน Pop Art Card (Application for Android Happy Birthday)

ข้อมูลผลงาน

  41      32     
 
Creative Commons License
การแทรกข้อความลงใน Pop Art Card (Application for Android Happy Birthday) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การแทรกข้อความลงใน Pop Art Card (Application for Android Happy Birthday)
คำอธิบาย :  การใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart phone
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   บุรินทร์ รัชนกูล
คำสำคัญ :   Mobile, Literacy, มือถือ, beginner, Happy Birthday, iOS, Android, Application, แอปพลิเคชัน, เบื้องต้น, HBD, Smart phone, ใช้งานโทรศัพท์, แอพพลิเคชั่น
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (6.62 MB)