แนะนำแอพนมแม่ (Application for Android)

ข้อมูลผลงาน

  32      28     
 
Creative Commons License
แนะนำแอพนมแม่ (Application for Android) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แนะนำแอพนมแม่ (Application for Android)
คำอธิบาย :  การใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart phone
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   บุรินทร์ รัชนกูล
คำสำคัญ :   beginner, เบื้องต้น, มือถือ, แอพพลิเคชั่น, ใช้งานโทรศัพท์, iOS, Mobile, นมแม่, Android, Application, Literacy, แอปพลิเคชัน, Smart phone
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (7.81 MB)