การค้นหา Infographic (Application for Android OER)

ข้อมูลผลงาน

  60      46     
 
Creative Commons License
การค้นหา Infographic (Application for Android OER) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การค้นหา Infographic (Application for Android OER)
คำอธิบาย :  การใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart phone
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   บุรินทร์ รัชนกูล
คำสำคัญ :   Mobile, Infographic, ใช้งานโทรศัพท์, Smart phone, เบื้องต้น, iOS, OER, แอพพลิเคชั่น, มือถือ, Literacy, Application, อินโฟกราฟิก, beginner, แอปพลิเคชัน, Android
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (24.43 MB)