การใส่ฟิลเตอร์ (Application for Android Cover Photo Maker)

ข้อมูลผลงาน

  13      14     
 
Creative Commons License
การใส่ฟิลเตอร์ (Application for Android Cover Photo Maker) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การใส่ฟิลเตอร์ (Application for Android Cover Photo Maker)
คำอธิบาย :  การใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart phone
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   บุรินทร์ รัชนกูล
คำสำคัญ :   Application, Android, แอปพลิเคชัน, ใช้งานโทรศัพท์, Mobile, เบื้องต้น, iOS, แอพพลิเคชั่น, Cover Photo Maker, beginner, Literacy, มือถือ, Smart phone
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.88 MB)