การบันทึก Cover Photo (Application for Android Cover Photo Maker)

ข้อมูลผลงาน

  11      9     
 
Creative Commons License
การบันทึก Cover Photo (Application for Android Cover Photo Maker) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การบันทึก Cover Photo (Application for Android Cover Photo Maker)
คำอธิบาย :  การใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart phone
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   บุรินทร์ รัชนกูล
คำสำคัญ :   Android, Smart phone, ใช้งานโทรศัพท์, Application, แอปพลิเคชัน, แอพพลิเคชั่น, มือถือ, Mobile, iOS, Literacy, เบื้องต้น, beginner, Cover Photo Maker
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้