แนะนำแอพ Unit Converter (Application for Android Unit Converter)

ข้อมูลผลงาน

  5      2     
 
Creative Commons License
แนะนำแอพ Unit Converter (Application for Android Unit Converter) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แนะนำแอพ Unit Converter (Application for Android Unit Converter)
คำอธิบาย :  การใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart phone
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   บุรินทร์ รัชนกูล
คำสำคัญ :   Android, ใช้งานโทรศัพท์, เบื้องต้น, มือถือ, Mobile, Application, Unit Converter, แอปพลิเคชัน, iOS, Smart phone, แอพพลิเคชั่น, beginner, Literacy
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้