กลุ่มคำสั่งด้านการแปลงหน่วย (Application for Android Unit Converter)

ข้อมูลผลงาน

  5      3     
 
Creative Commons License
กลุ่มคำสั่งด้านการแปลงหน่วย (Application for Android Unit Converter) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กลุ่มคำสั่งด้านการแปลงหน่วย (Application for Android Unit Converter)
คำอธิบาย :  การใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart phone
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   บุรินทร์ รัชนกูล
คำสำคัญ :   Literacy, เบื้องต้น, แอพพลิเคชั่น, iOS, beginner, มือถือ, Application, Android, Mobile, Smart phone, แอปพลิเคชัน, Unit Converter, ใช้งานโทรศัพท์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้