การสร้างฟอร์มใหม่จากแม่แบบ (Application for Android Zoho Form Builder)

ข้อมูลผลงาน

  49      46     
 
Creative Commons License
การสร้างฟอร์มใหม่จากแม่แบบ (Application for Android Zoho Form Builder) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การสร้างฟอร์มใหม่จากแม่แบบ (Application for Android Zoho Form Builder)
คำอธิบาย :  การใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart phone
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   บุรินทร์ รัชนกูล
คำสำคัญ :   beginner, iOS, Zoho Form Builder, ใช้งานโทรศัพท์, Application, แอปพลิเคชัน, Smart phone, เบื้องต้น, Literacy, Android, แอพพลิเคชั่น, Mobile, มือถือ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip