การค้นหา Sticker ด้วยชื่อ (Application for Android Sticker Studio)

ข้อมูลผลงาน

  33      26     
 
Creative Commons License
การค้นหา Sticker ด้วยชื่อ (Application for Android Sticker Studio) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การค้นหา Sticker ด้วยชื่อ (Application for Android Sticker Studio)
คำอธิบาย :  การใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart phone
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   บุรินทร์ รัชนกูล
คำสำคัญ :   Android, Literacy, Sticker Studio, แอพพลิเคชั่น, เบื้องต้น, iOS, Application, Smart phone, ใช้งานโทรศัพท์, มือถือ, แอปพลิเคชัน, beginner, Mobile
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (15.17 MB)