วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.2558

ข้อมูลผลงาน

  71      32     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.2558 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.2558
คำอธิบาย :  งานวิจัยเพื่อสุขภาพ การแพทย์ สังคมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศ
ก้าวสู่คุณภาพชีวิตที่ดี...ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ บทสัมภาษณ์ นางฉันทรา พูนศิริ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.
การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
คลังความรู้ด้านพลังงานทดแทน : ไบโอก๊าซ (ตอนที่ 2)
ทุเรียนเทศ สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่
8K's ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์
ทฤษฎีต่อยอดสร้างคุณภาพทุนมนุษย์หรือทฤษฎี 5K's
ขวดซึ่งมีส่วนผสมของเงินช่วยทำให้นมยืดอายุบริโภคได้ยาวขึ้น
สารเคลือบบริโภคได้ช่วยเพิ่มอายุสตรอเบอรรี่อีกเท่าตัว
เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ในงานวิเคราะห์วัสดุ
ความแตกต่างของการสอบเทียบ Digital thermometer ใน Calibration liquid bath และ Climatic chamber
บันทึกนักเดินทาง ตอน World Expo Milano 2015
การคัดเลือกเชื้อราที่ผลิต α-glucosidase สำหรับใช้ในการผลิต isomalto-oligosaccharides
ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
วว.ให้บริการมาตรฐานการทดสอบและพัฒนาระบบขนส่งทางรางรถไฟ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสากล สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศยั่งยืน
คนบนดาวอังคาร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   เครื่องอบ, กล้องจุลทรรศน์, สมุนไพรไทย, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เทคโนโลยี, ขนส่งราง, สตรอเบอร์รี, บทสัมภาษณ์, บันทึกนักเดินทาง, ผู้ด้อยโอกาส, ยืดอายุนม, วารสาร, คนบนดาวอังคาร, งานวิจัยเพื่อสุขภาพ, พลังงานแสงอาทิตย์, ชนบท, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วว, ไบโอก๊าซ, ทุเรียนเทศ, การแพทย์, ทุนมนุษย์, มุมไอที, วิทยาศาสตร์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ