วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2558

ข้อมูลผลงาน

  45      25     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2558 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2558
คำอธิบาย :  พรรณไม้ในพระนามสมเด็จพระเทพฯ
ก้าววันนี้และวันต่อไป ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทสัมภาษณ์ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว.
เศรษฐกิจดิจิทัล คุณพร้อมหรือยัง
แม่น้ำ พลังงาน และความมั่นคงทางอาหาร สิ่งที่ต้องจัดการและพัฒนาไปพร้อมกัน
มหัศจรรย์สมุนไพรไทย "ปวยเล้ง" บำรุงสมองและเสริมสร้างความจำ
น้ำตาลโตนด (Palm Sugar)
เทคโนโลยีชีวภาพที่สวยงามสร้าง "ดอกไม้เปลี่ยนสีได้"
ดอกไม้เปลี่ยนสีเมื่อรดด้วยเบียร์
ประโยชน์ขี้เถ้าจากบุหรี่นำมาช่วยกรองสารหนูจากน้ำ
โคมไฟ Aroma therapy
เชื่อมทำไมต้องส่ายหัว (เชื่อม)
พรีไบโอติกและโพรไบโอติกป้องกันมะเร็งในลำไส้ใหญ่
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อสานฝันวิสาหกิจไทย
60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์และการประชุมสัมมนาวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558
วว. วิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางนาโนต้านความแก่...เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่ากากองุ่นเหลือทิ้ง จากโรงงานแปรรูปผลไม้
วว. เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคเหมาะกับ 5 โรคฮิต ที่พบในผู้สูงอายุ
ขนลุก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   เศรษฐกิจดิจิทัล, 60 พรรษา รัตนราชสุดา, พลังงาน, ขี้เถ้าบุหรี่, เทคโนโลยี, วิสาหกิจไทย, วิทยาศาสตร์, แม่น้ำ, พรรณไม้ในพระนาม, ดอกไม้เปลี่ยนสี, บทสัมภาษณ์, เทคโนโลยีชีวภาพ, กากองุ่น, นาโน, ผลิตภัณฑ์อาหาร, พรีไบโอติก, น้ำตาลโตนด, โพรไบโอติก, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, แปรรูปผลไม้, เชื่อม, สมุนไพรไทย, วว, ขนลุก, อาหาร, กรองสารหนู, วารสาร, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปวยเล้ง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (8.98 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง