วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2558

ข้อมูลผลงาน

  58      24     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2558 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2558
คำอธิบาย :  ดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย
KM กับองค์กรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทสัมภาษณ์ ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก รองผู้ว่าการกลุ่มบริหาร
3D Printing เทคโนโลยีการพิมพ์วัสดุสามมิติ...ในบ้าน!
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
น้ำนมราชสีห์...สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่
สรุปภาพรวมโครงการการถ่ายทอดเทคโนไลยีการแปรรูปผลไม้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณพ์ให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กล้วยตัดต่อพันธุกรรม "ซูเปอร์บานานา" ถึงเวลา มนุษย์ต้องลองกิน
เซลลูโลสไม้ถูกพัฒนาเป็นเส้นใยที่ย่อยสลายทางชีวภาพซึ่งแข็งแรงเทีบเท่าเด่ก
เก้าอี้ที่ขึ้นสวมได้ "Ccairless Chair"
Inspiration Food
การจำแนกชนิดของโลหะ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
เทคนิคการอบแห้งแบบพ่นฝอย Spray Drying Technique
มาทำความรู้จักกับเห็ดโต่งฝนกันเถอะ
การประชุม The3rd Asia-Oceania Algae Innovation Summit 2014 (AOAIS 2014) ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองแดจอง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
การฝึกอบรม ASEAN Science and Technology Park (Development Zone) International Training Program No. 2
ก๊าซชีวภาพจากเส้นใยเปลือกกล้วย
ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ O-Z-O-N-E วว. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายธุรกิจ พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   น้ำนมราชสีห์, กล้วย, แปรรูปผลไม้, สภาพภูมิอากาศ, อบแห้ง, 3D Printing, เทคโนโลยี, วารสาร, ก๊าซชีวภาพ, Inspiration Food, วิทยาศาสตร์, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ดัชนีการวิจัย, บทสัมภาษณ์, วว, KM, สมุนไพรไทย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (6.56 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง