วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2558

355      204
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2558 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2558
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยKM กับองค์กรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทสัมภาษณ์ ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก รองผู้ว่าการกลุ่มบริหาร3D Printing เทคโนโลยีการพิมพ์วัสดุสามมิติ...ในบ้าน!การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ำนมราชสีห์...สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่สรุปภาพรวมโครงการการถ่ายทอดเทคโนไลยีการแปรรูปผลไม้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณพ์ให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนกล้วยตัดต่อพันธุกรรม "ซูเปอร์บานานา" ถึงเวลา มนุษย์ต้องลองกินเซลลูโลสไม้ถูกพัฒนาเป็นเส้นใยที่ย่อยสลายทางชีวภาพซึ่งแข็งแรงเทีบเท่าเด่กเก้าอี้ที่ขึ้นสวมได้ "Ccairless Chair"Inspiration Food การจำแนกชนิดของโลหะ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเทคนิคการอบแห้งแบบพ่นฝอย Spray Drying Techniqueมาทำความรู้จักกับเห็ดโต่งฝนกันเถอะการประชุม The3rd Asia-Oceania Algae Innovation Summit 2014 (AOAIS 2014) ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองแดจอง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี การฝึกอบรม ASEAN Science and Technology Park (Development Zone) International Training Program No. 2 ก๊าซชีวภาพจากเส้นใยเปลือกกล้วยข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ O-Z-O-N-E วว. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายธุรกิจ พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สภาพภูมิอากาศ, KM, ดัชนีการวิจัย, วว, เทคโนโลยี, วารสาร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, แปรรูปผลไม้, วิทยาศาสตร์, Inspiration Food, ก๊าซชีวภาพ, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สมุนไพรไทย, 3D Printing, บทสัมภาษณ์, น้ำนมราชสีห์, กล้วย, อบแห้ง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2558, 27 มิถุนายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/142745
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2558". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/142745. (27 มิถุนายน 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2558". 27 มิถุนายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/142745.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.2558

ไม่พบข้อมูลการรีวิว