วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.2557

ข้อมูลผลงาน

  103      43     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.2557 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.2557
คำอธิบาย :  เส้นทาง TISTR and FRIENDS
มองวันนี้และวันข้างหน้า...ด้วยนวัตกรรมทางความคิด...เพื่อรัฐวิสาหกิจยุคใหม่ บทสัมภาษณ์ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ
ICT ปี 2015 ไปทิศทางไหน ไม่รู้ไม่ได้แล้ว
การใช้ประโยชน์ก๊าซโอโซนในทางการเกษตรคาร์บอนฟุตพรินต์
ตะลิงปลิง...สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่
การออกแบบต้นแบบห่วงโซ่อุปทานภายใน (Design of Internal Supply Chain Prototpye) ตอนที่ 2
โบอิ้งเริ่มโครงการการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อการบินจากพืชยาสูบ
เพาะเห็ดด้วยผ้าอ้อมใช้แล้ว ช่วยลดขยะได้
ยางรถยนต์เก่าอาจถูกนำกลับมาใช้กับรถยนต์อีกครั้ง...แต่ใช้กับแบตเตอรี่
B5 Easy - Tech (การเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซล)
การศึกษาความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการใช้สัมประสิทธิ์ที่คำนวณตามมาตรฐาน IEC 751 และ ITS-90 จากการสอบเทียบตามมาตรฐาน IEC 751
การประยุกต์ใช้ Image analyzer ในการตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยา
งานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานวิจัย พัฒนาและระเบียบข้อบังคับสำหรับยาสมุนไพร (Herbal medicines) ของประเทศในกลุ่มความร่วมมือแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IORA)
โพรไบโอติกสำหรับสุกร
ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
วว. โชว์นิทรรศการ พลังงานจากสาหร่าย เทคโนโลยียืดอายุลำไย การวิจัยและบริการอุตสาหกรรมสู่ AEC ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ทำไมสมองถึงควบคุมร่างกายได้
ดัชนีน้ำตาลของอาหารไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   โลหะวิทยา, ก๊าซโอโซน, เทคโนโลยี, สมอง, เพาะเห็ด, ห่วงโซ่อุปทาน, พลังงานจากสาหร่าย, ICT ปี 2015, ยางรถยนต์, วารสาร, โพรไบโอติก, ข่าวเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, ยาสมุนไพร, เชื้อเพลิงชีวภาพ, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วว, ตะลิงปลิง, คาร์บอนฟุตพรินต์, น้ำตาล, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, TISTR and FRIENDS, บทสัมภาษณ์, น้ำมันไบโอดีเซล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ