VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การติดตา #2

ข้อมูลผลงาน

  88      63     
 
Creative Commons License
VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การติดตา #2 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การติดตา #2
คำอธิบาย :  เป็น vdo clip การขยายพันธุ์พืช ตอน การติดตา ในส่วนของขั้นตอนหลังจากตาติดเรียบร้อย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ประสาร เอมวัฒนะ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สันติ สวนศรี, รุจี ลี้เจริญ, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, ทรัพย์สิน วงษ์ศรีทา, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, อรวรรณ นนท์พละ
คำสำคัญ :   การขยายพันธุ์พืช, vdo, เกษตรกรรม, การติดตา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (164.93 MB)