วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือนเม.ย.-มิ.ย.53

ข้อมูลผลงาน

  72      55     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือนเม.ย.-มิ.ย.53 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือนเม.ย.-มิ.ย.53
คำอธิบาย :  บุหรง 2 ชนิดใหม่ของโลก
สัมภาษณ์ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นางเกษมศรี หอมชื่น
สัมภาษณ์ดร.สุทธิพร ชีวสาธน์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สัมภาษณ์ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก รองผู้ว่าการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
มองไปในอนาคต จากแผนแม่บทไอซีทีไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552-2556 ประชาชนได้อะไร
สาหร่าย...ลดโลกร้อน...ผลิตพลังงาน บนหนทางอีกยาวไกล
การใช้พลาสติกบรรจุอาหารอย่างปลอดภัย
สร้างเสริมภูมิปัญญาไทย งานวิจัยสมุนไพรของ วว.
รอบรู้เรื่องการตรวจสอบอาคาร
วิทย์แกเลอรี
เซลล์ไฟฟ้าจากคลอโรฟิลล์
ผลงานวิจัยเด่น วว. ในรอบปี 2552 ยังสืบสานเจตนารมณ์สร้างผลงานสู่เชิงพาณิชย์
บล็อกประสาน วว. อดีต ปัจจุบัน อนาคต
APO Training Course on value addition to agricultural product ณ เมืองชูวา ประเทศฟิจิ
ผลิตภัณฑ์แผ่นผ้าเช็ดทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นของสตรีไพลจีนิค
การปลูกฟักทองแบบปลอดภัย
ดอกบัวอบแห้งคงรูปทรงและสีสันเหมือนดอกบัวสด
สมุนไพรไล่ยุง
น้ำผักพื้นบ้าน...เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อความใส่ใจสุขภาพ จากผักเชียงดา และ ผักหวานบ้าน
การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ :   มองไปในอนาคต จากแผนแม่บทไอซีทีไทย, ไพลจีนิค, เซลล์ไฟฟ้าจากคลอโรฟิลล์, APO Training Course on value addition to agricultural product ณ เมืองชูวา ประเทศฟิจิ, วัคซีนเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก, การปลูกฟักทอง, ผลงานวิจัยเด่น วว. ในรอบปี 2552, สัมภาษณ์ผู้ว่าการฯ, สมุนไพรไล่ยุง, สาหร่าย...ลดโลกร้อน...ผลิตพลังงาน, รอบรู้เรื่องการตรวจสอบอาคาร, บุหรง, ผักเชียงดา และ ผักหวานบ้าน, บล็อกประสาน วว, สัมภาษณ์รองผู้ว่าการฯ, การใช้พลาสติกบรรจุอาหาร, สัมภาษณ์ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก รองผู้ว่าการ, ดอกบัวอบแห้ง, งานวิจัยสมุนไพรของ วว.
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (83.66 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง