หนังสือที่ระลึกการจัดสร้างพระพุทธ มหากรุณาประชานาถ พระพุทธรูปประจำศาลปกครอง

ข้อมูลผลงาน

  2,074      1,560     
 
Creative Commons License
หนังสือที่ระลึกการจัดสร้างพระพุทธ มหากรุณาประชานาถ พระพุทธรูปประจำศาลปกครอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หนังสือที่ระลึกการจัดสร้างพระพุทธ มหากรุณาประชานาถ พระพุทธรูปประจำศาลปกครอง
คำอธิบาย :  หนังสือที่จัดทำขึ้นในโอกาสการจัดสร้างพระพุทธมหากรุณาประชานาถ พระพุทธรูปประจำศาลปกครอง โดยจะบอกเล่ารายละเอียดทั้งหมดในทุกขั้นตอนของการจัดสร้าง อาทิ การหล่อแบบองค์พระ , การเททองหล่อพระ , การจัดพิธีพุทธาภิเษก เป็นต้น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานศาลปกครอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
คำสำคัญ :   สร้างพระ, ที่ระลึก, พิธีพุทธาภิเษก, การหล่อแบบองค์พระ, พระพุทธมหากรุณาประชานาถ, ศาลปกครอง, หนังสือที่ระลึก, พระพุทธรูปประจำศาล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ