วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.47

ข้อมูลผลงาน

  83      35     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.47 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.47
คำอธิบาย :  สารผู้ว่าการ
วว. ก้าวหน้าพัฒนาสู่ปีที่ 42
ความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท : บล็อกประสาน วว.
เส้นทางเด็กอัจฉริยะเมืองโสม
Trans Fats อันตรายที่คาดไม่ถึง
การวิจัยข้าวหลามดง (3) : ความเป็นพิษต่อไรสีน้ำตาล ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
เรือไททานิคอัปปาง เพราะความผิดพลาดทางวิชาการจริงหรือ
สาหร่ายบนพื้นผิวกับมาตรการป้องกัน - แก้ไข (2)
โทษผมทำไม : โกโรโกโส
สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่
วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า
ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า, Trans Fats อันตรายที่คาดไม่ถึง, ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, สารผู้ว่าการ, การวิจัยข้าวหลามดง, วว. ก้าวหน้าพัฒนาสู่ปีที่ 42, สมุนไพรไทย, โทษผมทำไม : โกโรโกโส, เส้นทางเด็กอัจฉริยะเมืองโสม, สาหร่ายบนพื้นผิว, เรือไททานิคอัปปาง, บล็อกประสาน วว.
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (98.91 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง