วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.46

ข้อมูลผลงาน

  47      31     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.46 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.46
คำอธิบาย :  เปิดโลกทัศน์ 40 ปี วว. กับความสำเร็จ
สารสกัดจากสมองหมู
เก็บตกสัมมนา Anti-aging Treatment
โรค SARS
สมุนไพรเภสัชตำรับของสาธารณรับประชาชนจีน
โครงสร้างจุลภาคของดินเหนียว
โทษผมทำไม หนู ไม่ใช่ หมูหมู
สาหร่าย มิตรใกล้ตัว
มันมากับฟ้าผ่า
มารู้จักสารหนูกันเถอะ
เรื่องของใยอาหาร
เทคโยโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 1
วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า
มุมเศรษฐกิจเทคโนโลยี
มุมอินเทอร์เน็ต
ยำเทคโน
ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   โครงสร้างจุลภาคของดินเหนียว, มันมากับฟ้าผ่า, หนู ไม่ใช่ หมูหมู, เรื่องของใยอาหาร, เทคโยโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม, Anti-aging Treatment, ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, มารู้จักสารหนูกันเถอะ, ยำเทคโน, เปิดโลกทัศน์ 40 ปี วว., สารสกัดจากสมองหมู, มุมเศรษฐกิจเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า, โรค SARSสมุนไพรเภสัชตำรับของสาธารณรับประชาชนจีน, สาหร่าย, มุมอินเทอร์เน็ต
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (112.59 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง