วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.46

ข้อมูลผลงาน

  33      20     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.46 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.46
คำอธิบาย :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กำเนิดสถาบัน
ผลงานส่วนหนึ่งของ วว. แหล่งรังสรรค์งานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ
สัตว์ชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดย วว.
สัตว์ชนิดใหม่ที่สำรวจพบในประเทศไทยโดย วว.
ผลงานด้านการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก (new species) โดยนักวิชาการของ วว.
มุมอินเทอร์เน็ต
วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   มุมอินเทอร์เน็ต, ผลงานส่วนหนึ่งของ วว., ผลงานด้านการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก, วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า, สัตว์ชนิดใหม่ที่สำรวจพบในประเทศไทย, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กำเนิดสถาบัน, สัตว์ชนิดใหม่ของโลก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ