วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่34 ฉบับที่3 เดือน ก.ค.-ก.ย.62

ข้อมูลผลงาน

  35      30     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่34 ฉบับที่3 เดือน ก.ค.-ก.ย.62 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่34 ฉบับที่3 เดือน ก.ค.-ก.ย.62
คำอธิบาย :  สารบัญ
เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ : การดำเนินงานด้านสัตว์ทดลองของ วว.
คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ : การบริหารยุทธศาสตร์ วว. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
บทสัมภาษณ์ ดร.อาภากร สุปัญญา
รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว.
ดิจิทัลปริทัศน์ : สำนักงานดิจิทัล
อินโนเทรนด์ : จุลินทรีย์มีประโยชน์ในแหนม
: ศักยภาพสมุนไพร Champion Products และแนวโน้มในอนาคต
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต : ผลิตภัณฑ์ข้าวไทยของคนไทย
เกร็ดเทคโน : เทคนิคการตรวจสอบเพื่อการซ่อมบำรุงครบวาระของถังเหล็กเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ตาม แนวนอน
แวดวงวิจัย/บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : บทบาทของสาหร่ายทะเล ต่อสุขภาพ ความงาม และอายุยืนยาวของผู้หญิง
นานานิวส์ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสัปปะรด วว. ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มุ่งใช้ประโยชน์เป็นศูนย์เรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้าน วทน.สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ :   ผลิตภัณฑ์ข้าวไทยของคนไทย, ถังเหล็กเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง, ศักยภาพสมุนไพร, การบริหารยุทธศาสตร์ วว., ทบาทของสาหร่ายทะเล, วิทยาศาสตร์, สัตว์ทดลองของ วว., วว, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสัปปะรด วว, วารสาร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, จุลินทรีย์มีประโยชน์ในแหนม, สำนักงานดิจิทัล, เทคโนโลยี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ