วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่11 ฉบับที่3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.39

ข้อมูลผลงาน

  46      29     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่11 ฉบับที่3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.39 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่11 ฉบับที่3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.39
คำอธิบาย :  สารบัญ
การนำบรรจุภัณฑ์ไปแปรใช้ใหม่
กฏหมายกับขยะในญี่ปุ่น
วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า
การวิจัยและพัฒนาแผ่นยางรองสระน้ำ
เทคโนโลยีการแยกโลหะหนักจากน้ำทิ้งโรงงานชุบด้วยไฟฟ้า
วท.บันทึก
มุมอินเตอร์เน็ต
การหาปริมาณโครเมียมในแร่โครไมต์ของประเทศไทย
ยำเทคโน
การผสมผสานการวิจัยปศุสัตว์กับการพัฒนาชนบท
การทดสอบการเป็นพิษอย่างง่ายโดยใช้อาร์ทีเมีย
เทคนิคการจัดปริมาณรังสีด้วยเครื่องวัดรังสี
ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
งานรวบรวมพันธุกรรมไม้ผลเมืองร้อน
ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ :   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กฏหมายกับขยะในญี่ปุ่น, การนำบรรจุภัณฑ์ไปแปรใช้ใหม่, วว, วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า, วท.บันทึก, เทคโนโลยีการแยกโลหะหนัก, วิทยาศาสตร์, การจัดปริมาณรังสีด้วยเครื่องวัดรังสี, เทคโนโลยี, ยำเทคโน, งานรวบรวมพันธุกรรมไม้ผลเมืองร้อน, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, แผ่นยางรองสระน้ำ, วารสาร, การวิจัยปศุสัตว์กับการพัฒนาชนบท, โครเมียมในแร่โครไมต์ของประเทศไทย, มุมอินเตอร์เน็ต, การทดสอบการเป็นพิษ, ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ