วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่11 ฉบับที่2 เดือน พ.ค.-ส.ค.39

ข้อมูลผลงาน

  46      31     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่11 ฉบับที่2 เดือน พ.ค.-ส.ค.39 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่11 ฉบับที่2 เดือน พ.ค.-ส.ค.39
คำอธิบาย :  สารบัญ
คลังเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่าย
ปาล์มทำไวน์
วท.บันทึก
โพลเดอร์ในฮอลแลนด์
ลู่ทางการพัฒนาสมุนไพร
วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า
การฟอกเยื่อกระดาษโดยวิธีทางชีวภาพ
ยำเทคโน
การผลิตเยื่อเคมีจากปอแก้ว
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ :   วท.บันทึก, ยำเทคโน, เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท, การพัฒนาสมุนไพร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การผลิตเยื่อเคมีจากปอแก้ว, โพลเดอร์ในฮอลแลนด์, เทคโนโลยี, คลังเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่าย, วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วว, การฟอกเยื่อกระดาษ, ปาล์มทำไวน์, วิทยาศาสตร์, วารสาร
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ