วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่11 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.39

ข้อมูลผลงาน

  51      32     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่11 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.39 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่11 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.39
คำอธิบาย :  สารบัญ
สารจากผวท.
ห้องปฎิบัติการตาม ISO/IEC GUIDE 25
วท.ประสบความสำเร็จในการพัฒนาความสามารถด้านการทดสอบ
เมื่อน้ำทะเลเปลี่ยนสี
วท.บันทึก
ย้อนอดีตสะพานแขวน
วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า
สารพิษจากสาหร่ายในแหล่งน้ำ
ยำเทคโน
อวัยวะมนุษย์จากฟาร์มสุกร
การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ไนเตรตในทะเลกับปรากฎการเรือนกระจก
กรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโอเมก้า-3 จากน้ำนึ่งปลา
เปิดประตู วท.
เทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
ดัชนี 2537
ดัชนี 2538
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ :   วว, ISO/IEC GUIDE 25, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อวัยวะมนุษย์จากฟาร์มสุกร, การบำบัดน้ำเสีย, การพัฒนาความสามารถด้านการทดสอบ, สารจากผวท., วท.บันทึก, โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, กรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโอเมก้า-3, เปิดประตู วท., วิทยาศาสตร์, วารสาร, เทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, ยำเทคโน, สารพิษจากสาหร่าย, เทคโนโลยี, ไนเตรตในทะเล, สะพานแขวน, เมื่อน้ำทะเลเปลี่ยนสี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ