วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค.38

ข้อมูลผลงาน

  45      37     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค.38 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค.38
คำอธิบาย :  สารบัญ
การใช้ชันสนในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ
การอนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรมที่ลงรัก
สาเหตุที่ทำให้อิฐและหินผุเปื่อย
วิทยาศาสตร์กับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ความเสื่อมในความอลังการ
ยำเทคโน
การสกัดเพกตินในผลไม้
เพิ่มผลผลิตในถั่วเหลือง
รอยบกพร่องในแนวเชื่อม
วท.บันทึก
ภาคเอกชนกับการสร้างคนและเทคโนโลยี
การทดสอบคุณสมบัติของ TLD
เครื่องบดขี้เถ้าแกลบ
ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมข่าวการวิจัย
ฝายยาง วท.
ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ :   ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, วิทยาศาสตร์, วารสาร, เครื่องบดขี้เถ้าแกลบ, การสกัดเพกตินในผลไม้, ยำเทคโน, ฝายยาง วท., เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์กับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม, การใช้ชันสน, วว, การทดสอบคุณสมบัติของ TLD, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รอยบกพร่องในแนวเชื่อม, วท.บันทึก, การสร้างคนและเทคโนโลยี, การอนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรมที่ลงรัก, รวมข่าวการวิจัย, ความเสื่อมในความอลังการ, สาเหตุที่ทำให้อิฐและหินผุเปื่อย, เพิ่มผลผลิตในถั่วเหลือง, วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ