วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.37

ข้อมูลผลงาน

  41      30     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.37 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.37
คำอธิบาย :  สารบัญ
สารทรานสดิวเซอร์
เครื่องมือทดสอบสี
ฉีดน้ำเข้าในเครื่องยนต์เบนซิน
ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรคลมชักและยารักษา
บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องมือแพทย์
แผ่นวัสดุรองบ่อตกเกลือ
วท.บันทึก
พรรณไม้ที่หายไป
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ยำเทคโน
ปรับปรุงพันธุ์โค
ดุล กรด-เบสในร่างกาย
บันไดปลาที่เขื่อนปากมูล
การระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียของจีน
ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ :   การระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียของจีน, วว, แผ่นวัสดุรองบ่อตกเกลือ, สารทรานสดิวเซอร์, กรด-เบสในร่างกาย, บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องมือแพทย์, ปรับปรุงพันธุ์โค, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฉีดน้ำเข้าในเครื่องยนต์เบนซิน, พรรณไม้ที่หายไป, โรคลมชักและยารักษา, วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เครื่องมือทดสอบสี, บันไดปลาที่เขื่อนปากมูล, วารสาร, ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์, ยำเทคโน, เทคโนโลยี, วท.บันทึก, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ