วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.37

ข้อมูลผลงาน

  39      34     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.37 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.37
คำอธิบาย :  สารบัญ
สารสกัดผักบุ้งทะเล
ทรัพยากรพืช
ใครจะอยู่พัฒนาเกษตร
โคนม
ในวงการวิทยาศาสตร์ฯ
พรรณไม้ที่หายไป
บันทึกผ่านเขาใหญ่
วท.บันทึก
เส้นทางสู่ความวิบัติ
ในกระแสธุรกิจเทคโนโลยี
วิธีตรวจวัดฮอร์โมน
ยำเทคโน
ซุปเปอร์ทาวเวอร์
สบอยเลอร์
บรรจุภัณฑ์ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวกับนันทนาการ
สิทธิบัตรยา
โลกของจุลภาค
ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
ดัชนี 2536
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ :   บันทึกผ่านเขาใหญ่, พรรณไม้ที่หายไป, เส้นทางสู่ความวิบัติ, วารสาร, เทคโนโลยี, โลกของจุลภาค, การท่องเที่ยวกับนันทนาการ, ทรัพยากรพืช, วิธีตรวจวัดฮอร์โมน, ยำเทคโน, สารสกัดผักบุ้งทะเล, โคนม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บรรจุภัณฑ์ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม, วงการวิทยาศาสตร์ฯ, ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, วว, วท.บันทึก, ซุปเปอร์ทาวเวอร์, สบอยเลอร์, สิทธิบัตรยา, ใครจะอยู่พัฒนาเกษตร, กระแสธุรกิจเทคโนโลยี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ