การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ (Authentic competency–based assessment)

ข้อมูลผลงาน

  106      68     
 
Creative Commons License
การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ (Authentic competency–based assessment) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ (Authentic competency–based assessment)
คำอธิบาย :  การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ หมายถึง การประเมินทักษะ
ความสามารถของผู้เรียน ที่นำความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งทัศนคติ มาแสดงออกหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามระดับมาตรฐานที่กำหนด โดยใช้วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูลสาหรับประเมินอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่ประเมิน มุ่งเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา (assessment for improvement)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
คำสำคัญ :   ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, LCCL Books, การเรียนรู้ของผู้เรียน, มศว., การพัฒนาผู้เรียน, บัณฑิตวิทยาลัย มศว., การประเมิน, พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, การประเมินทักษะ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ