การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ (Authentic competency–based assessment)

969      662
 
Creative Commons License
การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ (Authentic competency–based assessment) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ (Authentic competency–based assessment)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ หมายถึง การประเมินทักษะความสามารถของผู้เรียน ที่นำความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งทัศนคติ มาแสดงออกหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามระดับมาตรฐานที่กำหนด โดยใช้วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูลสาหรับประเมินอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่ประเมิน มุ่งเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา (assessment for improvement)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, LCCL Books, การเรียนรู้ของผู้เรียน, พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, การประเมินทักษะ, การประเมิน, การพัฒนาผู้เรียน, มศว., บัณฑิตวิทยาลัย มศว.
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. (2562). การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ (Authentic competency–based assessment), 1 พฤศจิกายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/158353
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. (2562). "การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ (Authentic competency–based assessment)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/158353. (1 พฤศจิกายน 2562)
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. "การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ (Authentic competency–based assessment)". 1 พฤศจิกายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/158353.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ (Authentic competency–based assessment)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว