ขอบฟ้าใหม่แห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์อนาคต

ข้อมูลผลงาน

  74      51     
 
Creative Commons License
ขอบฟ้าใหม่แห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์อนาคต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ขอบฟ้าใหม่แห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์อนาคต
คำอธิบาย :  กระบวนการเรียนรู้ (learning processes)
ที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนทักษะการเรียนรู้ ของผู้เรียน ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับ
ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่นับว่าเป็นประเด็นสำคัญของการศึกษาทุกระดับของประเทศไทยและโลก ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ บนพื้นฐานของเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
คำสำคัญ :   การศึกษาทางไกล, การพัฒนาผู้เรียน, ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, LCCL Books, กระบวนการเรียนรู้, การเรียนรู้ของผู้เรียน, มศว., บัณฑิตวิทยาลัย มศว.
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (4.06 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง