การเรียนรู้ส่วนบุคคล Personalized Learning

ข้อมูลผลงาน

  85      55     
 
Creative Commons License
การเรียนรู้ส่วนบุคคล Personalized Learning is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การเรียนรู้ส่วนบุคคล Personalized Learning
คำอธิบาย :  การเรียนรู้ส่วนบุคคลมีแนวคิดสำคัญ คือ การเรียนรู้ใดๆ ก็ตาม
จะเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นการเรียนรู้เชิงลึก (deep
learning) และประสบความสำเร็จ จะต้องเป็นการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน โดย
ถือว่าผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
คำสำคัญ :   LCCL Books, การเรียนรู้เชิงลึก, พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, การเรียนรู้ของผู้เรียน, บัณฑิตวิทยาลัย มศว., การเรียนรู้ด้วยตนเอง, การเรียนรู้ส่วนบุคคล, การพัฒนาผู้เรียน, ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, มศว.
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (698.39 KB)